A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Podání stížnosti
Podání stížnosti

 Stížnost, připomínku nebo pochvalu můžete předat ředitelce zařízení:

Ing. Evě Cholewové

telefon: +420 59 63 486 51-2, klapka 101

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

STÍŽNOST
 • Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se osoby nebo skupiny osob obracejí na vedení organizace ve věci ochrany svých zájmů, kterým upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti organizace, nebo kterým poukazují na nevhodné chování pracovníků nebo nesprávný postup řešení. Za stížnost se pro účely těchto pravidel považují:
  • stížnosti proti nevhodnému chování pracovníků nebo proti postupu řešení,
  • stížnosti směřující proti postupu poskytovaných zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami ve smyslu § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen "zákon o zdravotních službách"),
 • Není-li stanoveno jinak, za stížnost podle těchto pravidel se nepovažují stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.").
 • Anonymní stížnost je stížnost, v níž stěžovatel neuvedl své jméno, příjmení a kontaktní adresu.
 • Za hromadnou stížnost se považuje stížnost podaná skupinou osob. Při podání hromadné stížnosti je vhodné určit kontaktní osobu pro doručování písemností.
 • Podle těchto pravidel se postupuje při vyřizování stížností směřujících do oblasti výkonu samostatné působnosti organizace.
 • Stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v souvislosti s podanou stížností uváděno.

 

PŘIPOMÍNKA

 • drobná kritika
 • jednoduché připomínky vyplývající z každodenního života uživatelů, řeší ihned zaměstnanec, který je obdržel ve spolupráci s uživatelem a přímým nadřízeným

 

POCHVALA

 •  vyjádření spokojenosti s kvalitou nebo vyjádření k poskytované sociální služby

 

FORMA PODÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Možnosti podání stížnosti:

1.Ústní

2.Písemné na adresu: U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Kaviná

3.Podání elektronickou poštou – adresa pro podání stížnosti elektronickou poštou: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4.Jinak podané stížnosti – U uživatelů, kteří nekomunikují verbálně nebo mají problémy v oblasti verbálního projevu, jsou stížnosti předávány pomoci piktogramů, mohou být také vypozorovány zaměstnanci z mimiky či gest uživatelů.

 
Připomínku, podnět i stížnost
 • Může uživatel (osoba blízká, …) říci komukoli ze zaměstnanců.

 • Můžete ji napsat. FORMULÁŘ K PODÁNÍ STÍŽNOSTI

 • Požádat kohokoli ze zaměstnanců o napsání a následně předat zaměstnanci Domova nebo vhodit do schránky důvěry.

 

Doba a způsob vyřizování stížnosti

 • Pracovníci, kteří se podílejí na vyřízení podané stížnosti, jednají tak, aby stížnost byla řešena neprodleně po jejím podání.
 • Organizace je povinna věc stížnosti prošetřit do 60 dnů a stěžovateli zaslat sdělení o vyřízení stížnosti. V případě, že stížnost nelze por náročnost věci vyřídit ve stanovené lhůtě, je organizace povinna tuto skutečnost s uvedením důvodů a stanovením nové lhůty pro vyřízení stížnosti písemně oznámit stěovateli před uplynutím stanovené lhůty. Pokud novou lhůtu pro vyřízení stížností nelze přesně určit, stanoví se lhůta 60 dnů.  
 • V případě, že k prošetření stížnosti je třeba více jak 60 dnů (z důvodu složitosti případu či v situaci, kdy je pracovník, jehož se stížnost týká, v dlouhodobé pracovní neschopnosti, popř. stížnost vyžaduje vyjádření více zúčastněných stran apod.) bude stěžovatel o tomto vždy písemně vyrozuměn.

 

V případě nespokojenosti, je možno se obrátit na následující instituce:

 

Adresa zřizovatele:                                                 Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

                                                                                 28.října 117

                                                                                 702 18 Ostrava

                                                                                 tel: 595 622 222

                                                                                 elektronická podatelna: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
                                                                                 název datové schránky: Moravskoslezský kraj
                                                                                 identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

                       

Adresa veřejného ochránce práv:

                                                          Kancelář veřejného ochránce práv

                                                                                      Údolní 39

                                                                        60200 Brno

                                                                        E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

 tel:  542 542 777

Český helsinský výbor

Štefánikova 21

150 00 Praha 5

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel.: 257 221 142 nebo 602 646 940

 

SENIOR telefon                                                        tel.: 222 333 555

V provozu 7 dní v týdnu, 24hodin denně

Organizuje Život90“

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zlatá linka seniorů                                        

                                                                                         Bezplatlinka:800 200 007

V provozu v pracovní dny od 8:00–20:00

Organizuje Nadfond Elpida

 

Asociace občanských poraden       

Servisní centrum AOP
Sabinova 3
130 00 Praha 3

Telefon (+420) 284 019 220
Mobil (+420) 774 529 966
(od 10:00 do 15:00


 

 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )