A   A-   A+  
 

arr vlastnik news white

Menu Zdravotní a nutriční péče
Zdravotnická péče

Zdravotní péče v organizaci 

Certifikát SAK

 

Nový domov, příspěvková organizace zaručuje všem svým uživatelům poskytování zdravotní péče. Zdravotní úsek poskytuje všem uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči podle momentálního zdravotního stavu a potřeb.

 

Ošetřovatelská péče

 • Za ošetřovatelskou péči v Novém domově je zodpovědná vedoucí zdravotního úseku, která koordinuje činnost všeobecných sester na obou službách (Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem). Zdravotní ošetřovatelskou péči v zařízení plánují u svých uživatelů všeobecné sestry. Ošetřovatelská péče je zajištěna všeobecnými sestrami nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu (denní i noční služba je obsazena všeobecnou sestrou).

 

Nutriční péče

 • Nutriční péči koordinuje v zařízení nutriční terapeutka ve spolupráci se zdravotním úsekem.

 

Spolupráce se zdravotnickými zařízeními:

 

 • Při zajištění další zdravotní péče svých uživatelů personál domova spolupracuje s okolními ambulantními i lůžkovými zdravotnickými zařízeními. Vždy je přihlíženo k tomu, aby zdravotnické zařízení bylo schopno požadovanou zdravotní péči uživatelům poskytnout.

 

Lékařská péče

 

Praktický lékař

 

Lékařská péče je zajištěna prostřednictvím praktického lékaře (poskytovatele zdravotních služeb), který do domova dochází 3x týdně nebo podle potřeby.

 

Poskytovatelem zdravotních služeb je MUDr. Ĺubomír Pacanovský (smluvní lékař zdravotní pojišťovny) se sídlem na Ostravské 738, Fryštát, 733 01 Karviná.

 

Provozní a ordinační hodiny poskytovatele zdravotních služeb v Novém domově, příspěvkové organizaci.

 

Pondělí    11-13 hod.

 

Středa     11-13 hod.

 

Pátek       11-13 hod.

 

Uživatel služby si však může vybrat jiného ošetřujícího lékaře za předpokladu, že lékař souhlasí s návštěvní službou v domově, nebo kontroly zabezpečuje rodina v jeho ambulanci. Tyto podmínky si s lékařem domlouvá uživatel služby nebo rodina. Akutní zhoršení zdravotního stavu, které vyžaduje okamžitou lékařskou péči, řeší všeobecná sestra ve službě přivoláním RZP.

 

Psychiatr

 

Lékařka z oboru psychiatrie (smluvní lékař zdravotní pojišťovny) je MUDr. Jana Kollerová se sídlem Karviná, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06.

 

Uživatelé služby, kteří potřebují péči psychiatra, mají možnost návštěvy v ordinaci domova. Psychiatr do domova dochází 2x měsíčně (v úterý), dle potřeby je možná telefonická konzultace. Pokud si uživatel služby zvolí jiného psychiatra, pak vyšetření zajišťuje rodina.

 

Diabetolog

 

S diabetologem je domlouvána péče na základě odběrů krve a moči. V případě, že stav vyžaduje klinické vyšetření lékařem, je zajištěno vyšetření v jeho ambulanci.

 

Ostatní odborní lékaři

 

Vyšetření a péče u ostatních lékařů specialistů je zajišťována v jejich ambulancích, kam jsou uživatelé služby dopraveni.

 

Převozy do odborných ambulancí jsou zabezpečeny zdravotní dopravní službou. Podle potřeby je uživatelům zajištěn na vyšetření doprovod, na kterém se může podílet i rodina.

 

Ošetřovatelská péče

 

Ošetřovatelskou péči poskytuje zařízení prostřednictvím svého zdravotního personálu. Tato péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu (denní i noční služba je zajištěna všeobecnou sestrou).

 

Odborná ošetřovatelská péče

 

Jedná se zejména o tyto úkony:

 

 • příprava a aplikace léků (tablety, masti, kapky, aplikace injekcí atd.)
 • aplikace stravy a léků do PEG (sonda zavedená přes břišní stěnu do žaludku)
 • odběry biologického materiálu (krve, moči, stolice, výtěry z ran atd.)
 • provádění převazů ran
 • řešení potíží při vyprazdňování (stolice, moči, péče o zavedené permanentní močové katétry atd.)
 • péče o stomii
 • aplikace infúzí (do žíly, do podkoží)
 • péče o tracheostomii
 • odsávání z horních cest dýchacích
 • měření fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, teplota)
 • měření hladiny glukózy v krvi pomocí glukometru
 • provádění základního fyzikálního vyšetření při hodnocení zdravotního stavu
 • předávání informací při odeslání k hospitalizaci nebo na vyšetření
 • vedení ošetřovatelské dokumentace 
 • monitorování EKG
 • kardiopulmonální resuscitace 

Ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými všeobecnými sestrami na základě ordinace lékaře.

 

Nutriční péče

 

Nutriční péče je v domově poskytována podle Standardu ošetřovatelské péče Nutriční screening a podle postupu Stravování – součást komplexní péče v Novém domově, p.o.  Za vedení a organizaci nutriční péče je zodpovědná nutriční terapeutka, která spolupracuje s ostatními členy zdravotního týmu a s nutriční ambulancí KHN, a.s.

 

Veškerá ošetřovatelská péče je prováděna se souhlasem uživatele nebo zastupující osoby, s ohledem na jeho potřeby a lidskou důstojnost.

 

Zdravotní vybavenost:

 

 • elektrokardiograf
 • odsávačky
 • tonometry, glukometry, laserové teploměry
 • digitální váhy pro imobilní klienty
 • aktivní antidekubitní matrace do lůžka a do křesel
 • ambuvak pro resuscitaci

 

 

Informace o zdravotní péči v Novém domově, p. o. 

 

Zdravotní úsek Nového Domova si vytýčil úkol, který mají za hlavní cíl poskytovat kvalitní zdravotní a ošetřovatelskou péči svým uživatelům. Ošetřovatelská péče je poskytována 166 uživatelům domova.

 

Ukazatelem kvality ošetřovatelské péče je minimální výskyt nežádoucích situací, se kterými se lze setkat při poskytování péče v pobytovém zařízení.

 

 • Výskyt malnutrice (podvýživy) v ND Karviná
 • Výskyt pádů v ND Karviná
 • Výskyt poruchy kožní integrity v ND Karviná

 

Management malnutrice v Novém domově si klade za cíl zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v Novém domově v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty. Kvalifikované řešení výživy u uživatelů Nového domova je komplexní činností, která zvyšuje úroveň poskytovaných služeb a přináší výrazné zlepšení kvality života seniorů. Pozitivně ovlivňuje jejich nutriční stav, vede ke zlepšení jejich psychické a fyzické kondice a soběstačnosti a snižuje zdravotní komplikace. Podle výzkumů je četnost malnutrice u hospitalizovaných seniorů a u seniorů žijících dlouhodobě v ústavní péči 25 – 60 %. Správně nastavenou nutriční péčí jsme docílili snížení výskytu rizika malnutrice o více než polovinu (viz níže). Výrazným efektem správného řešení malnutrice je pak snížení nákladů na péči o uživatele v dobrém nutričním stavu.

 

Cílem managementu pádů je zajištění prevence pádů uživatelů a hledání možností, jak pádům předcházet. Získané informace využíváme k identifikaci rizikových uživatelů ohrožených pádem, dále k identifikaci příčin pádů a jejich důsledků. Na základě těchto informací jsme nastavili nápravná a preventivní opatření pádů, které vedou k udržení výskytu této nežádoucí situace v referenčních hodnotách (viz údaje níže). Pádům v pobytových zařízeních poskytujících služby seniorům nelze zcela zabránit, ale určitými kroky a zásahy je možno jejich počet a závažnost důsledků snížit. Podle výzkumů je četnost pádů u seniorů žijících dlouhodobě v ústavní péči v  40-60 %.

 

Vznik poruchy kožní integrity (dekubitus) je významným ošetřovatelským problémem. Jeho výskytu je třeba předcházet preventivními opatřeními a kvalitní ošetřovatelskou péčí. Obdobně jako u předchozí nežádoucí situace, stejně také incidenci dekubitů u seniorů v pobytových zařízeních nelze zcela předejít. Snahou pracovníků v přímé péči je však poskytovat ošetřovatelské intervence podle nastavených kroků a minimalizovat tak výskyt dekubitů u uživatelů ohrožených dekubity. Podle výzkumů je četnost dekubitů u hospitalizovaných seniorů a u seniorů žijících dlouhodobě v ústavní péči až ve 23 % případů.

 

Hodnocené období je leden  - březen 2016

 

Výskyt nežádoucích situací v ošetřovatelské péči od ledna do března 2016

výskyt pádů

výskyt dekubitů

uživatelé v riziku malnutrice

uživatelé v malnutrici

celkem uživatelů

42

7

40

3

v procentech

25,30%

4,22%

24,10%

1,81%

 

Zpracovala: Pohlová Lucie

 

 
 
© ABM Morava s.r.o. ( www.abmmorava.cz )