Cíle a způsoby poskytování sociální služby

SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY


Kapacita služby domova pro seniory je celkem 62 míst. Domov pro seniory se skládá ze dvou částí služby – část A disponuje kapacitou 30 míst, část B disponuje kapacitou 32 míst.


POSLÁNÍ
Posláním domova pro seniory je zajistit důstojnou a bezpečnou pobytovou sociální službu, která naplňuje individuální potřeby seniorů. Tyto potřeby nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiné sociální služby a jejich nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby.


CÍLOVÁ SKUPINA (PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA)
Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu další osoby a tuto pomoc není možno zajistit v jejich přirozeném prostředí.


Služba DS – A – poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči uživatelům s vyšší mírou podpory.
Služba DS – B poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči uživatelům s nejvyšší mírou podpory. Tato služba v návaznosti na kvalitu poskytované péče pracuje s konceptem Bazální stimulace, Kinestetickou mobilizací a Paliativní péčí.


KDY NEUZAVŘEME SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• pokud neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá (osobní asistence, odlehčovací služba, aj.)
• pokud osoba nesplňuje podmínky okruhu oprávněných osob
• pokud poskytovatel osobě vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců před podáním nové žádosti z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
• pokud nemáme dostatečnou kapacitu
• pokud zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby:
1. Vyžaduje-li zdravotní stav osoby poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
2. Není-li osoba schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci


CÍLE
Služby jsou cíleně zaměřené na individuální potřeby uživatelů a usilují o:

    Zachování, udržení či zvýšení stávající soběstačnosti uživatele.

Stanovení kroků (prostředků) k dosažení cíle:
1. zajištění komplexní zdravotně – sociální péče
2. udržení nebo znovuvybudování jeho přirozených sociálních vazeb
3. získávání nových dovedností vedoucích k udržení a posílení soběstačnosti
4. podpora uživatelů a umožnění využití běžných služeb mimo domov
5. poskytování sociální služby co nejvíce se přibližující domácímu prostředí

Vedoucí oddělení – sociální pracovník vede tabulku se všemi cíli, které si stanovili uživatelé během roku. Jednou ročně analyzuje, jestli cíle, které si uživatel stanovil jsou v souladu s cíli stanovenými službou.


ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• Zásada individuálního přístupu – respektování individuality každého uživatele a poskytování služby dle individuálních potřeb a přání uživatelů.
• Zásada rovného přístupu – přístup ke všem uživatelům stejně bez žádné diskriminace vůči rase, oblíbenosti apod.
• Zásada flexibility – přizpůsobení služby aktuálním potřebám a zdravotnímu stavu uživatele.
• Zásada zachování lidské důstojnosti – zachování intimity, soukromí.
• Zásada odbornosti - odborná způsobilost zaměstnanců odpovídá kvalifikačním požadavkům a zákonným normám.
• Zásada diskrétnosti – důvěrné informace nesdělujeme bez souhlasu uživatele třetím osobám.