Cíle a způsoby poskytování sociální služby

SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


Kapacita služby domova se zvláštním režimem je celkem 104 míst. Domov se zvláštním režimem se skládá ze tří částí služby – část A disponuje kapacitou 25 míst, část B disponuje kapacitou 29 míst, část D disponuje kapacitou 50 míst.


POSLÁNÍ

Posláním domova se zvláštním režimem je zajistit důstojnou a bezpečnou pobytovou sociální službu, která naplňuje individuální potřeby uživatelů, kteří mají sníženou soběstačnost vlivem některého z řady chronického duševního onemocnění. Tyto potřeby nelze zajistit prostřednictvím rodiny nebo jiné sociální služby a jejich nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby.

CÍLOVÁ SKUPINA (PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA)

Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu chronického duševního onemocnění, kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu další osoby a tuto pomoc není možno zajistit v jejich přirozeném prostředí.

Oddělení DZR-A: kapacita oddělení 25 uživatelů. Cílovou skupinou jsou osoby starší 50-ti let s diagnózou schizofrenie a organickým psychosyndromem.
Oddělení DZR-B: kapacita oddělení 29 uživatelů. Cílovou skupinou jsou osoby starší 50-ti let vyžadující vysokou míru podpory, s diagnózou Alzheimerovy demence (těžká demence). Typické pro tuto cílovou skupinu jsou bloudění, tendence k útěkům, dezorientace.
Oddělení DZR-D: kapacita oddělení 50 uživatelů. Cílovou skupinou jsou osoby starší 50-ti let vyžadující nutnou mírou podpory, s diagnózou Alzheimerovy demence (mírná a středně těžká demence), a jinými typy demence.

KDY NEUZAVŘEME SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • pokud neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá (osobní asistence, odlehčovací služba, aj.) 
 • pokud osoba nesplňuje podmínky okruhu oprávněných osob (př. osoba nepotřebuje pravidelnou pomoc jiné osoby vzhledem ke svému zdravotnímu stavu) 
 • pokud poskytovatel osobě vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců před podáním nové žádosti z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 
 • pokud nemáme dostatečnou kapacitu 
 • pokud zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby:
  1. Vyžaduje-li zdravotní stav osoby poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  2. Není-li osoba schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci

CÍLE

Služby jsou cíleně zaměřené na individuální potřeby uživatelů a usilují o:

      Zachování, udržení či zvýšení stávající soběstačnosti uživatele.

Stanovení kroků (prostředků) k dosažení cíle:
1. zajištění komplexní zdravotně – sociální péče
2. udržení nebo znovuvybudování jeho přirozených sociálních vazeb
3. podpora uživatelů a umožnění využití běžných služeb mimo domov
4. poskytování sociální služby co nejvíce se přibližující domácímu prostředí

Vedoucí oddělení – sociální pracovník vede tabulku se všemi cíli, které si stanovili uživatelé během roku. Jednou ročně analyzuje, jestli cíle, které si uživatel stanovil jsou v souladu s cíli stanovenými službou.


ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Zásada individuálního přístupu – respektování individuality každého uživatele a poskytování služby dle individuálních potřeb a přání uživatelů. 
 • Zásada rovného přístupu – přístup ke všem uživatelům stejně bez žádné diskriminace vůči rase, oblíbenosti, apod.
 • Zásada flexibility – přizpůsobení služby aktuálním potřebám a zdravotnímu stavu uživatele.
 • Zásada zachování lidské důstojnosti – zachování intimity, soukromí.
 • Zásada odbornosti - odborná způsobilost zaměstnanců odpovídá kvalifikačním požadavkům a zákonným normám. 
 • Zásada diskrétnosti – důvěrné informace nesdělujeme bez souhlasu uživatele třetím osobám.