Paliativní péče

Paliativní péče jako běžná součást života

Koncem roku 2022 se náš Domov zúčastnil grantové výzvy „Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory“, kterou vyhlásil Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu. Abakus se dlouhodobě věnuje rozvoji různých rovin paliativní péče, což zahrnuje také navrhování a podporu nástrojů, které pomáhají posilovat roli paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory, a také ji pak pomáhají systémově integrovat do života vybraných organizací. V této výzvě jsme uspěli a stali jsme se tak jednou z patnácti organizací napříč celou republikou, která byla do projektu přizvána. Stojíme tak na začátku dvouleté intenzivní spolupráce s nadačním fondem Abakus, která našim klientům přinese další zkvalitnění péče v závěru jejich života, jak rovněž podpoří personál zvýšením jejich kompetencí, posílením jejich znalostí, dovedností, postojů a zkušeností z oblasti paliativní péče a doprovázení.

Svou cestu za lepším životem v našem Domově jsme v podstatě začali už v loňském roce, a to ve spolupráci se společností Mila, společným hledáním hodnot pro náš Domov, kdy se k tomuto tématu mohl vyjádřit každý zaměstnanec. Z tohoto procesu nám vzešly následující závěry:

  • Naši zaměstnanci jsou profesionálové s empatickým přístupem, trpělivostí a otevřeným srdcem.
  • Naši klienti jsou jedinečné osobnosti, které mají svou minulost, svou rodinu, své zvyky. Přistupujeme k nim s empatií a respektem.
  • Náš Domov je místem s příjemným prostředím a vřelým profesionálním personálem. Je místem, kde nám záleží na týmové spolupráci, férovém jednání a motivujícím ocenění práce.

S těmito větami se asi všichni můžeme ztotožnit, a jsou to věty s opravdu hlubokým obsahem. A jelikož nastavení společných hodnot je i součástí procesu zavádění paliativní péče, máme už hned na startu dobrou výchozí pozici.

Co je vlastně paliativní péče? Dříve byla paliativní péče spojena pouze s péči o lidi v tzv. terminálním stádiu. Dnes se definuje jako „přístup, který usiluje o zlepšení kvality života lidí, kteří čelí problémům spojeným s život ohrožujícím onemocněním“. A do tohoto procesu lze zahrnout nejen léčbu bolesti a ostatních tělesných symptomů, ale také podporu při řešení psychosociálních a duchovních problémů. Tím vším můžeme našim klientům, jak rovněž jejich blízkým, pomoct zvládat či mírnit jejich utrpení. Paliativní péče je vlastně jinak pochopenou péčí, péčí aktivní, péčí důrazně orientovanou ve prospěch naplnění všech potřeb člověka v závěru jeho života.

Takto formulovaná definice paliativní péče je v podstatě odrazem snažení nás všech, kteří se nějakým způsobem podílíme na péči o klienty našeho Domova. Našim cílem je tedy naučit se ještě lépe pečovat o člověka v závěru jeho života a doprovázet ho v jeho nelehké a komplikované situaci. A v tom nás nadační fond Abakus bude po nejbližší dva roky významně podporovat. Vydali jsme se tedy všichni touto cestou s nadšením a pochopením jeden pro druhého. Chceme být jeden druhému ne konkurencí, ale oporou a vytvořit zde Domov, ve kterém si jeho obyvatel v klidu řekne „chtěl bych umřít doma“.

 Abakus logo