Ceník (sazebník úhrad)

ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Od 1. 3. 2024 jsou ceny za poskytované služby následující:

ÚHRADA POBYTU

Pokoj

Úhrada za den

Jednolůžkový pokoj 

295 Kč

Dvoulůžkový pokoj

275 Kč

Měsíční úhrada odpovídá počtu kalendářních dní v měsíci.

ÚHRADA STRAVY

Druh stravy

Hodnota potravin

Režijní náklady

Celodenní strava

Strava normální nebo šetřící

110 Kč

103 Kč

213 Kč

Strava diabetická nebo diabetická šetřící

120 Kč

103 Kč

223 Kč

V případě odběru jen obědu je jeho cena stanovena na 88 Kč.

Uživatel má možnost sjednat si individuálně bílkovinný přídavek, který je možné poskytnout ke všem základním dietám nad rámec nabízené stravovací jednotky. Cena bílkovinného přídavku je 15 Kč.

Na základě doložení dokladu o výši příjmu uživatel, lze výši úhrady snížit, a to v souladu s ustanovením §73, odst. 3 zákona o sociálních službách, pokud nezůstane uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravování minimálně 15 % z jeho příjmu.

Poskytovatel se může dále dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky dle §71, odst. 3 zákona o sociálních službách.

Uživatel služby je povinen doložit poskytovateli změny ve výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona O životním a existenčním minimu. Oznámení o změně výše příjmu musí poskytovatel obdržet nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se uživatel o změně dozvěděl. Pokud mu bude příjem přiznán se zpětnou platností, je povinen uživatel služby doplatit stanovenou výši úhrady zpětně.

Přeplatek na úhradách za stravu

V případě odhlášení stravy, vzniklý přeplatek tzv. “vratku“ na úhradě stravy, je povinen poskytovatel vyplatit uživateli služby v hotovosti nebo převodem na jeho depozitní účet, a to nejpozději do 16. dne následujícího měsíce.

  • Vrací se částka, která představuje hodnotu potravin jednotlivých jídel bez režijních nákladů spojených se stravováním.
  • Za odhlášené jídlo lze také poskytnout náhradu ve formě potravinového balíčku.
  • V případě, kdy uživatel služby neplatí plnou úhradu za poskytování sociální služby je vrácena pouze částka, která překračuje výši nedoplatku.
  • V případě sjednaného bílkovinného přídavku se za jeho neodebrání vždy vrací plná částka.

ÚHRADA ZA ÚKONY PÉČE

Za úkony péče náleží poskytovateli úhrada ve výši příspěvku na péči přiznaného uživateli služby dle odst. č.4 písm. §73 Zákona o sociálních službách v platném znění.

Uživateli služby, kterému je přiznán příspěvek na péči, je v případě jeho celodenní nepřítomnosti v zařízení vrácena poměrná částka příspěvku na péči, která se rovná násobku denního průměru příspěvku na péči daného kalendářního měsíce a počtu dní nepřítomnosti uživatele služby v zařízení.

Tento přeplatek vzniká pouze v případě, má-li uživatel služby po tuto dobu nárok na výplatu příspěvku na péči.

Přeplatek je poskytován z částky příspěvku na péči, která je hrazena v daném měsíci a nevztahuje se na částku, která je zvýšená a uhrazena se zpětnou platností.

Je-li uživatel služby hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, přeplatek uživateli nenáleží.

Aktualizováno 5. 5. 2022