Cíle a způsoby poskytování sociální služby

SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


Kapacita služby domova se zvláštním režimem je celkem 129 míst. Domov se zvláštním režimem se skládá ze tří částí služby – část A disponuje kapacitou 25 míst, část B disponuje kapacitou 29 míst, část D disponuje kapacitou 75 míst.


POSLÁNÍ

Posláním domova se zvláštním režimem je zajistit bezpečné prostředí a důstojný život osobám, které potřebují vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci pravidelnou pomoc a podporu, která jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí zhoršený zdravotní stav vlivem chronického duševního onemocnění nebo demence, který vede ke snížení nebo ztrátě soběstačnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA (PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA)

Služba je určena osobám od 50 let, které vzhledem k chronickému duševnímu onemocnění (schizofrenie, organický psychosyndrom) nebo demenci (Alzheimerova, vaskulární a ostatní typy demencí) jsou odkázáni na pravidelnou pomoc nebo podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.

Oddělení DZR A poskytuje péči uživatelům se schizofrenií nebo organickým psychosyndromem.

Oddělení DZR B poskytuje komplexní péči uživatelům s těžkou formou demence (Alzheimerova demence a jiné typy demence).

Oddělení DZR D poskytuje péči uživatelům s mírnou nebo rozvinutou formou demence (Alzheimerova demence a jiné typy demence).

 Službu nemůžeme poskytnout osobám:

- s akutní závislostí na návykových látkách (alkohol, drogy)

- se středně těžkým a těžkým mentálním postižením

- se smyslovým postižením (nevidomý, neslyšící)

Pokud dojde v průběhu poskytování služby k některé z výše uvedených situací, služba bude uživateli v rámci možnosti Domova i nadále poskytována.

 

CÍLE

 • Podpora uživatele při příchodu do Domova
 • Pomoc při přizpůsobení pokoje domácímu a bezpečnému prostředí
 • Pomoc lépe přijímat změnu prostředí
 • Podpora uživatele při zachování stávajících schopností a dovedností
 • Motivace a podpora k soběstačnosti
 • Vytváření podmínek a nabízení činností pro aktivní trávení času
 • Podpora uživatele k zachování a udržení si svých zvyků
 • Vytváření podmínek pro realizaci zvyků uživatele
 • Pomoc s realizací zvyků uživatele
 • Podpora uživatele při udržování sociálních kontaktů
 • Podpora v kontaktu s rodinou a přáteli
 • Podpora při navazování vztahů s dalšími uživateli v Domově
 • Podpora ve využívání služeb a aktivit v Domově i mimo Domov


ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Individuální přístup – zaměstnanci při poskytování služby postupují podle individuálních potřeb uživatele
 • Dodržování práv uživatelů – zaměstnanci při poskytování služby dodržují a respektují práva uživatelů
 • Respektování volby uživatele – zaměstnanci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele
 • Týmová spolupráce – zaměstnanci při poskytování služby uživateli navzájem spolupracují a předávají si informace
 • Poskytování odborné služby – zaměstnanci mají odborné vzdělání, které si pravidelně zvyšují