Cíle a způsoby poskytování sociální služby

SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


Kapacita služby domova se zvláštním režimem je celkem 129 míst. Domov se zvláštním režimem se skládá ze tří částí služby – část A disponuje kapacitou 25 míst, část B disponuje kapacitou 29 míst, část D disponuje kapacitou 75 míst.


POSLÁNÍ

Posláním domova se zvláštním režimem je zajistit bezpečné prostředí a důstojný život osobám, které potřebují vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci pravidelnou pomoc a podporu, která jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí zhoršený zdravotní stav vlivem chronického duševního onemocnění nebo demence, který vede ke snížení nebo ztrátě soběstačnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA (PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA)

Služba je určena osobám od 50 let, které vzhledem k chronickému duševnímu onemocnění (schizofrenie, organický psychosyndrom) nebo demenci (Alzheimerova, vaskulární a ostatní typy demencí) jsou odkázáni na pravidelnou pomoc nebo podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.

Oddělení DZR A poskytuje péči uživatelům se schizofrenií nebo organickým psychosyndromem.

Oddělení DZR B a DZR D poskytují komplexní péči uživatelům s různou formou demence (Alzheimerova demence a jiné typy demence).

Službu neposkytujeme osobám akutně závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

CÍLE

 • Podpořit uživatele při příchodu do Domova
 • přizpůsobit pokoj domácímu prostředí ve spolupráci s uživatelem a s jeho rodinou
 • zajistit bezpečné prostředí s ohledem na individuální potřeby uživatele
 • pomáhat uživateli lépe přijímat změnu prostředí s respektováním jeho zvyklostí
 • pomáhat uživateli při navazování mezilidských vztahů v Domově
 • Podpořit uživatele v zachování jeho schopností a dovedností
 • podporovat a motivovat uživatele v udržení soběstačnosti a ve využívání dovedností v činnostech, které zvládá sám
 • podporovat uživatele v zachování jeho zvyklostí
 • vytvářet podmínky pro aktivní způsob života
 • Podpořit uživatele při udržování sociálních kontaktů
 • vytvářet podmínky pro kontakt uživatele s rodinou a přáteli
 • podporovat mezilidské a sousedské vztahy uživatele v Domově
 • pomáhat uživateli využívat služby a aktivity v Domově a mimo Domov


ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Individuální přístup – pracovníci přistupují k uživateli individuálně tím, že respektují jeho schopnosti, potřeby, přání a zvyklosti
 • Dodržování práv uživatelů – pracovníci dodržují a respektují práva uživatelů
 • Spolupráce - pracovníci kladou důraz na dobrou spolupráci a komunikaci s uživatelem,
 • jeho blízkými a členy pracovního týmu Domova
 • Profesionalita – pracovníci se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní profesní růst tak, aby byli schopni poskytovat svou práci kvalifikovaně. Respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků