OCHRANA OZNAMOVATELE (WHISTLEBLOWING)

Vnitřní oznamovací systém

 

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, je možné podávat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému.

Podstata právní úpravy tohoto zákona spočívá v poskytnutí ochrany tzv. oznamovatelům (ang. whistleblower) před odvetnými opatřeními. Pokud takováto osoba bude mít důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnána, dochází k protiprávnímu jednání které:

 • má znaky trestného činu
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybrané oblasti stanovené zákonem o ochraně oznamovatelů
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí nejméně 100.000 Kč

Oznamovatel může takovéto jednání nahlásit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS) svého zaměstnavatele, externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (EOS - Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)) nebo informace uveřejnit široké veřejnosti, případně oznámit jednání Orgánům činným v trestním řízení (OČTŘ – soudy, státní zastupitelství, Policie ČR). 

Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím výše uvedených oznamovacích kanálů.

Oznámení by mělo obsahovat zejména:

 1. datum podání oznámení
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele
 3. oblast působnosti dle směrnice
 4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa
 5. důkazy, na jejichž základě je oznámení podáváno

V souvislosti s touto právní úpravou byla v Novém domově, p. o. k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání ustanovena příslušná osoba. Touto pověřenou příslušnou osobou je Bc. Zlata Bembenková, kterou v době její nepřítomnosti bude zastupovat paní Kamila Pavlitová.

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 • ústně v budově organizace na adrese U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná – Nové Město, a to po dohodě s pověřenou příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení
 • písemně na podatelně – sekretariát Nového domova, p. o.. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“, takto označenou obálku je možné rovněž vložit do schránek podnětů, připomínek, stížností a pochval, které jsou rozmístěny v domově
 • telefonicky na telefonní lince: +420 736 538 863. Provozní doba telefonní linky je denně od 9:00 do 13:00 hodin (z hovoru bude učiněn přepis)
 • elektronicky na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze Směrnice, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.

V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradil právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

 1. samostatně výdělečnou činnost
 2. výkon práv spojených s účastí v právnické osobě
 3. výkon funkce člena orgánu právnické osoby
 4. plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
 5. správu svěřenského fondu
 6. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

 

Podá-li fyzická osoba vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku s pokutou do výše 50.000 Kč.

 

Více informací naleznete např. na:  korupce.cz/protikorupcni-agenda/whistleblowing)