Cíle a způsoby poskytování sociální služby

SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY


Kapacita služby domova pro seniory je celkem 62 míst. Domov pro seniory se skládá ze dvou částí služby – část A disponuje kapacitou 30 míst, část B disponuje kapacitou 32 míst.


POSLÁNÍ

Posláním domova pro seniory je zajistit klidný a důstojný život osobám, které potřebují vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci pravidelnou pomoc a podporu, která jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí zhoršený zdravotní stav, který vede ke snížení nebo ztrátě soběstačnosti a k osamělosti.


CÍLOVÁ SKUPINA (PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA)

Služba je určena osobám od 65 let, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu jsou odkázáni na pravidelnou pomoc nebo podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.

Oddělení DS A poskytuje péči uživatelům se sníženou soběstačností.

Oddělení DS B poskytuje komplexní péči uživatelům se ztrátou soběstačnosti.


CÍLE

 • Podpora uživatele při příchodu do Domova
 • Pomoc při přizpůsobení pokoje domácímu prostředí
 • Pomoc lépe přijímat změnu prostředí
 • Podpora uživatele při zachování stávajících schopností a dovedností
 • Motivace k soběstačnosti
 • Vytváření podmínek pro aktivní způsob života
 • Podpora uživatele k zachování a udržení si svých zvyků
 • Vytváření podmínek pro realizaci zvyků uživatele
 • Podpora při realizaci zvyků uživatele
 • Podpora uživatele při udržování sociálních kontaktů
 • Podpora v kontaktu s rodinou a přáteli
 • Podpora při navazování vztahů s dalšími uživateli v Domově
 • Podpora ve využívání služeb a aktivit v Domově i mimo Domov

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Individuální přístup – zaměstnanci při poskytování služby postupují podle individuálních potřeb uživatele
 • Dodržování práv uživatelů – zaměstnanci při poskytování služby dodržují a respektují práva uživatelů
 • Respektování volby uživatele – zaměstnanci při poskytování služby respektují vlastní rozhodnutí a přání uživatele
 • Týmová spolupráce – zaměstnanci při poskytování služby uživateli navzájem spolupracují a předávají si informace
 • Poskytování odborné služby – zaměstnanci mají odborné vzdělání, které si pravidelně zvyšují