Cíle a způsoby poskytování sociální služby

SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY


Kapacita služby domova pro seniory je celkem 62 míst. Domov pro seniory se skládá ze dvou částí služby – část A disponuje kapacitou 30 míst, část B disponuje kapacitou 32 míst.


POSLÁNÍ

Posláním domova pro seniory je zajistit klidný a důstojný život osobám, které potřebují vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci pravidelnou pomoc a podporu, která jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí zhoršený zdravotní stav, který vede ke snížení nebo ztrátě soběstačnosti a k osamělosti.


CÍLOVÁ SKUPINA (PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA)

Služba je určena osobám od 65 let, které vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu jsou odkázáni na pravidelnou pomoc nebo podporu přizpůsobenou jejich individuálním potřebám.


CÍLE

 • Podpořit uživatele při příchodu do Domova
 • přizpůsobit pokoj domácímu prostředí ve spolupráci s uživatelem a jeho rodino
 • pomáhat uživateli lépe přijímat změnu prostředí s respektováním jeho zvyklostí
 • pomáhat uživateli při navazování mezilidských vztahů v Domově
 • Podpořit uživatele v zachování jeho schopností a dovedností
 • podporovat a motivovat uživatele v udržení soběstačnosti a ve využívání dovedností v činnostech, které zvládá sám
 • podporovat uživatele v zachování jeho zvyklostí
 • vytvářet podmínky pro aktivní způsob života
 • Podpořit uživatele při udržování sociálních kontaktů
 • vytvářet podmínky pro kontakt uživatele s rodinou a přáteli
 • podporovat mezilidské a sousedské vztahy uživatele v Domově
 • pomáhat uživateli využívat služby a aktivity v Domově i mimo Domov

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Individuální přístup – pracovníci přistupují k uživateli individuálně tím, že respektují jeho schopnosti, potřeby, přání a zvyklosti
 • Dodržování práv uživatelů – pracovníci dodržují a respektují práva uživatelů
 • Spolupráce - pracovníci kladou důraz na dobrou spolupráci a komunikaci s uživatelem, jeho blízkými a členy pracovního týmu Domova
 • Profesionalita – pracovníci se průběžně odborně vzdělávají a dbají na celoživotní profesní růst tak, aby byli schopni poskytovat svou práci kvalifikovaně. Respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků