Historie

 historie

Historie i dnešek Nového domova, příspěvkové organizace

První zmínky o výstavbě Ústavu sociální péče - Domova důchodců v Karviné, se datují na období let 1957-1959. V roce 1959 byla dokončena výstavba a budova byla předána do užívání.

V roce 2019 tedy oslaví bývalý Domov důchodců - dnešní Nový domov, příspěvková organizace, 60 let své činnosti. Organizace má sídlo v městské části Nové Město, na ulici U Bažantnice 1564/15.

V době zahájení provozu čítala kapacita zařízení 216 obyvatelů, jak byli uživatelé služby tehdy pojmenováni. V Domově sídlilo i vedení Okresního ústavu sociálních služeb, který Domov zřizoval. V roce 1971 byla provedena přístavba ubytovacího dvoupodlažního pavilonu, která byla spojena s původní budovou komunikační spojovací chodbou, s kapacitou 72 lůžek. Přístavba dodnes nese označení - „Pavilon“. Celkový počet obyvatel tak narostl na 288. Pokoje byly většinou čtyřlůžkové a třílůžkové. Domov již tehdy provozoval i vlastní prádelnu, kotelnu, kuchyň. Celá budova byla zajištěna vysokým plotem se vstupní branou.

V roce 1991 dochází ke zrušení Okresního ústavu sociálních služeb Karviná a vzniká takto nově právní subjekt - Domov důchodců Karviná, jehož zřizovatelem se stává Okresní úřad v Karviné.

V období dalších let procházel Domov postupně celkovou rekonstrukcí pomocných provozů, kotelny, prádelny, byla zrealizována přístavba stravovacího provozu, výstavba nových skladů, atd. Postupně byla rovněž upravována zahrada, bylo odstraněno oplocení z přístupové části a Domov se tak otevřel veřejnosti. Dochází k úpravě pokojů i snížení kapacity. V této době pracovalo v organizaci celkem 95 pracovníků, z toho 71 pečovalo o 257 obyvatel.

Rostoucí potřeba postarat se o seniory se promítla i do plánu, kdy ke hlavní budově měla patřit rovněž sousedící budova Pečovatelského domu. Tato úvaha se promítla i do kapacity stravovacího provozu, který měl připravovat stravu pro 400 strávníků. Od plánu bylo nakonec ustoupeno, ale i tak patřil náš Domov mezi největší, co do kapacity ubytovacích prostor.

Dalším velkým milníkem v historii se stává rok 2003, kdy organizace přechází na příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje. Rovněž přijetím zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., dochází v činnosti Domova k velmi podstatným změnám. Na základě usnesení zastupitelstva MSK v roce 2007, se změnil název zařízení na Nový domov, příspěvková organizace. Mění se i obsah poskytovaných služeb. Je registrována služba Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem.

V období dalších let Domov prochází obrovskými změnami, které se zaměřují prioritně na úpravu bydlení a vytváření bezpečných a vhodných společných prostor pro uživatele služeb. Za velké podpory a spolupráce se zřizovatelem, jsou finančně zajištovány velké investiční akce, které vedou ke zkvalitňování prostředí Domova, dochází k postupné humanizaci části ubytovacích prostorů a vytváření jedno a dvoulůžkových pokojů s vlastním, či dostupným sociálním zázemím. Veškeré plánované opravy vedou k poskytování kvalitní a bezpečné služby.

V letech 2019 - 2020 proběhla rekonstrukce poslední části - pavilonu D, a zároveň byla k této budově přistavěna další část. Rekonstrukcí a přístavbou došlo k navýšení kapacity celkově o 25 míst. 

V současné době je celková kapacita Domova 191 míst, kde Domov pro seniory má stanovenou kapacitu 62 míst a Domov se zvláštním režimem 129 míst. 

Nový domov, příspěvková organizace se v průběhu let stal nedílnou součástí života ve městě, spolupracuje s řadou dalších navazujících veřejným a státních institucí, dobrovolnických organizací, škol a ostatních podporovatelů, spolupracovníků, rodinných příslušníků a blízkých našich uživatelů.

 

Historie 02